Inom statsvetenskap anses det finnas tre klassiska ideologier. Det rör sig om konservatism, liberalism och även socialism. Samtliga finns kvar inom den moderna politiken.

Skillnaden på liberalism och konservatism

De två äldsta kvarvarande politiska ideologierna anses vara konservatismen och liberalismen. I dagens samhälle är det inte ovanligt att konservativa och liberala partier samarbetar. Men för ett antal hundra år sedan var de här ideologierna varandras motsvarigheter.

Konservatismen utgick från ett antal kärnämnen, där till exempel tradition var viktigt. Man ansåg att traditioner var viktiga eftersom de skapade ett band mellan förfäder och de personer som var/är vid liv. Det bekräftar också en bild av att konservativa värnar om det som varit.

Samtidigt är hierarki och ägande två viktiga ämnen inom konservatismen. Det handlar dels om att konservativa anser att ett samhälle som styrs bra görs det med en tydlig hierarki. Det samtidigt som människors rätt till ägande av personliga föremål prioriteras. Även att man ska respektera sina medmänniskors egendomar.

Vad det gäller de liberala ideologierna finns flera olika inriktningar. Men inom det som kallas för liberalism, i grundideologin, finns det vissa viktiga områden. Till exempel att man anser att staten inte i onödan ska blanda sig in i ämnen som gäller marknaden eller den enskilda individen. Inom socialliberalismen kan den typen av liberaler tycka att det är viktigt att staten skapar ett grundläggande skyddsnät för sina medborgare. När det gäller andra grenar inom liberalismen förespråkas en så kallad nattväktarstat. Det innebär att staten endast ägnar sig åt att skydda sin befolkning, då de ska ansvara för militären, samt straffa brottslingar, då de ska agera rättsväsende.

Liberaler anser att människor är rationella. Det utgår från en syn på att människor föds – inte alltid med samma möjligheter – men med chansen att förändra sitt liv. Det vill säga att människor håller sitt öde i sina egna händer.

Socialismen kom till

De två ideologierna kom dock inte att stå ensamma på den politiska scenen. Även om det ansågs att socialism kunde spåras många hundra år tillbaka, sägs det vara först under 1800-talet som socialismen på allvar etablerades. Det gjordes genom ett försök till en folkrörelse att ena ländernas arbetare.

Inom den här ideologin finns det också fem kärnteman. Ett av de här, som också anses vara bland de viktigaste, är samarbete. Medan liberala till stor del vill se människors möjlighet att vara självständiga, vill socialister se ett samhälle där människor kan samarbeta.

Det kärnämnet kopplas även till två andra, vilka är gemenskap och gemensamt ägande. De här grundpelarna inom socialismen lägger kraft på vikten av att människor har en gemenskap, men även att människor äger tillsammans. Det är dock teman som ändras beroende på inriktning, till exempel kommunism eller socialdemokrati.