Rättsväsendet och polisen

Polisverksamheten är sedan 1965 en statlig angelägenhet och vi anser att den bör förbli statlig. Vi tror inte att en återgång till en kommunalisering av polisen löser fler problem än den skapar. Särskilt inte i en tid då arbetet med centralisering av polisen, från 21 regionala polismyndigheter till en enda myndighet, pågår.
Vad kräver SPI Välfärden?

Längre prövotid för villkorliga domar
Vi anser att prövotiden för villkorliga domar ska vara tre år i stället för två år.
För vissa brott ska villkorlig dom ej kunna utdömas
Villkorligt fängelse ska ej kunna dömas ut vid vissa brott, exempelvis mened och grövre brott, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Inte villkorligt för utländska medborgare
Villkorligt fängelse ska inte kunna medges utländsk medborgare som är bosatt i annat land.

Sänkt straffmyndighetsålder
Straffmyndighetsåldern ska sänkas till 14 år. Vi vill också att myndigheter ska reagera kraftigt när grova brott begås av unga tonåringar.

Ingen ”ungdomsrabatt” vid grova brott
Vid rån, våldtäkt, grov misshandel och mord, ska äldre tonåringar inte kunna få lägre straff på grund av ”sin ringa ålder”. Brottets straffskala ska gälla.

Brott mot äldre
Dessa brott ska anses vara ett grovt brott, såvida inte synnerliga skäl talar emot.
En mer tillgänglig polis
Vi vill att polisen blir mer tillgänglig och synlig för medborgarna. De äldre är rädda för att lämna hemmet, efter mörkrets inbrott. Detta är inte acceptabelt.
Våra ställningstaganden:

En tillgänglig polis
SPI Välfärden anser att polisens lokalisering, särskilt på mindre orter, för närvarande inte är tillfredsställande. Vi menar att det bör inrättas fler dygnet runt bemannade polisstationer, i syfte till att förkorta utryckningstiderna och möjliggöra en bättre bevakning av mindre orter och landsbygd. Ett verkligt samarbete mellan polis, skola och sociala myndigheter är en förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete. Polisnämnderna ska ges ett större inflytande.

Tydligare markering vid grova brott
Vi menar vidare att om en tonåring är kapabel till att begå grova våldsbrott så är vederbörande inte att betrakta som ett barn som ska slippa ifrån påföljd. Det ska inte heller vara lönsamt för äldre kriminella att anlita barn för att begå brott. En sänkning av straffmyndighetsåldern är en väg att gå. En tydligare markering än överlämning till de sociala myndigheterna är en annan väg. Föräldraansvaret måste också förtydligas.

Lagstiftningen
Lagstiftningstakten inom det straffrättsliga området är hög. Nyligen har både påföljdsutredningen och egendomsskyddsutredningen presenterat sina förslag till reformering av brottsbalkens bestämmelser (SOU 2012:34 och SOU 2013:85).

Brott mot äldre
SPI Välfärden menar att brott mot äldre i princip alltid ska anses vara ett grovt brott, såvida inte synnerliga skäl talar emot. Vi föreslår därför att katalogen över omständigheter som utgör ett grovt brott utökas till att även avse brott mot äldre (personer över 65 år).

Villkorliga fängelsestraff
Påföljdsutredningen vill bland annat slopa villkorlig dom och skyddstillsyn och ersätta dessa påföljder med villkorligt fängelsestraff i kombination med någon ytterligare sanktion, såsom böter, samhällstjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård. Vi delar i princip utredningens förslag, med vissa undantag.