En hållbar miljö.

En hållbar miljö i ett föränderligt klimat.
Människorna förstör miljön. Men hur mycket påverkar vi klimatet på lång sikt? Dagligen rapporteras från olika platser på jorden, om katastrofer som slår hårt mot livets alla sektorer, mot människor, djur och växtlighet, mot luft och vatten. Vårt allra viktigaste livsmedel är vattnet. Ett användbart dricksvatten är ett måste för vår överlevnad.
Vad vill SPI Välfärden?

En hållbar utveckling

Vi vill stödja en framtidsinriktad hållbar utveckling i landet. Framförallt med tanke på kommande generationer.

Gör anpassningar till förändrat klimat
Vi vill att Sverige, i vårt land, inom EU och i resten av världen arbetar för att människor och företag tar ansvar för sina verksamheter och hur de påverkar klimatet globalt och lokalt. Oavsett om vi går mot en istid eller varmare klimat, ska människan ta ansvar för sitt agerande gentemot kommande generationer och alla djurarter på vår planet. Vi måste vidta förebyggande åtgärder mot översvämningar vid vägbyggen och bostäder, så att förväntade vattenskador kan stoppas.

Skydda grundvattnet
I vårt land har vi, till synes, obegränsad tillgång till friskt och rent vatten. Detta är en tillgång vi måste värna om. SPI Välfärden vill att krav det ställs på kommuner och regioner att skydda grundvattentäkterna, att ta prover och göra regelbundna analyser av grundvattnet. Vi vill också att dessa kunskaper förmedlas till de länder vars vatten förstörs av skrupelfria multinationella koncerner. I detta sammanhang finns det även svenska företag med smutsiga fingrar.

Skydda Östersjön och insjöarna
Vi vill att våtmarker skapas för att ta hand om föroreningar och övergödning. Om vattnet passerar sådana på sin väg mot Östersjön, kan detta innanhav kanske räddas. Detta gäller även våra insjöar.

Skydda jordbruksmarken
Vår högst klassade jordbruksmark måste skyddas, vare sig den ligger i Skåne eller på andra platser i Sverige. Den måste sparas till framtida livsmedelsproduktion. Det sker alltför ofta att kraven på arbetstillfällen och attraktiva bostäder tar över, där ansvaret för kommande generationer borde väga tyngst.

Skydda den biologiska mångfalden
Vi måste värna om såväl botanisk som zoologisk mångfald i vårt land. Jordbruket har klarat detta alldeles utmärkt i tusentals år. Vi har samma ansvar i dag.

Premiera hållbar och miljöneutral energiproduktion
Konsumtion, produktion och omvandling av energi har i högsta grad samband med miljöns långsiktiga hållbarhet. Den ensidiga satsningen på vindkraft som förnyelsebar energikälla har skapat problem för andra former av energiproduktion, som exempelvis solenergi. Vi måste också släppa fram den forskning som kan skapa av rena och billiga energikällor.

Stoppa olje- och gasprospektering på Arktis och Antarktis
Ingen klimatpolitiker eller klimatdebattör är trovärdig så länge man inte gör allt för att stoppa stormakterna planer på att ge vår miljö och klimatet nådastöten, genom att borra efter olja och gas på polerna.
Våra ställningstaganden:

Klimatet har förändrats, många gånger
Klimatet på jorden har alltid växlat. Vi har haft torrtider, där en stor del av djur och växter försvunnit. Översvämningar som utplånat en stor del av allt människor byggt, uppfunnit och konstruerat. De stora istiderna har drabbat jorden lika hårt som torkan, men trots allt har en del av livet på jorden överlevt någonstans.

Ökade klimatförändringar
De flesta äldre människor har minnen från enstaka extremt kalla vintrar eller ovanligt heta somrar. Nu har mycket stora klimatförändringar inträffat flera år i följd, med värme, torka, regn, översvämningar och orkaner med vindstyrkor som förstör bebyggelse, vägar och andra livsviktiga dekar av infrastrukturen. En av orsakerna till detta är issmältningen vid polerna. Denna issmältning brukar inträffa som en mindre förändring i takt med årstiderna. När is i stora mängder smälter i de arktiska områdena, blir vattenmängden i haven större vilket påverkar vattennivån även vid stränder långt ifrån smältplatserna. Kallt och varmt vatten som möts i världshaven orsakar väderomslag som i sin tur skapar de förödande vågor och vindar, som drabbar kontinenterna. En del forskare, som arbetar med klimatfrågorna, ser den förstärkta växthuseffekten som en orsak till den ökade issmältningen. Växthusgaserna ger normalt ett stabilt klimat på jorden, men människans miljöföroreningar förstärker växthuseffekten till den grad, att de anses orsaka de senare årens förödande miljökatastrofer.

Haven mår inte bra
Östersjön är det närmaste större vatten vi har i vår närhet. Det omger största delen av den svenska kusten. Östersjön anses som ett av de mest förorenade innanhav som finns i världen. EU har länge arbetat med olika förslag att rädda Östersjön och Sverige är ett land som på allvar ansträngt sig för att göra något åt de skador som finns.
Döda bottnar är kartlagda. Fiskbeståndet är i fara, både vad gäller arters reproduktion samt innehållet av biocider, medicinrester och kemiska ämnen. Den som äter fisk kan ofrivilligt kan få i sig och skadas av alla dessa gifter och mediciner. Gravida kvinnor skall vara försiktiga med hur ofta man äter fisk. Detta är inte längre en försiktighetsprincip, det är blodigt allvar. Detta är inte enbart ett påbud längs kusten. Det gäller även i många insjöar och vattendrag, i hela Sverige.

Jorden mår inte bra
Nedsmutsningen av Östersjön orsakas till stor del av jordbruket och dess olika bekämpningsmedel och näringsämnen, som i sin tur också skadar den jord som våra livsmedel produceras på. Vi måste vara extra noga med att skydda denna jord, med tanke på kommande generationers överlevnad.

Bina och smådjuren mår inte bra
Det är brist på bin och humlor, för pollinering av skördar av olika slag. Det råder även brist på de nödvändiga smådjur och svampar som behövs under markytan.

Ansvaret för Östersjön
Våra grannar tar inte alltid del av det gemensamma ansvar som Östersjöländerna har. Men när vi kräver de nödvändigaste miljöåtgärderna av våra grannar, måste vi själva visa att vi har ett rent samvete, när det gäller. Här kolliderar ofta miljöfrågorna och kraven från ett jordbruk som pressas av konkurrensen från länder med mildare miljöregler.

Användandet av bekämpningsmedel
Vi har i Sverige hårda regler för vilka bekämpningsmedel och vilka foder och mediciner för djuren som jordbruket får använda. Det betyder att svenskt kött, bröd, grönsaker och frukt har en bättre kvalitet än importerade livsmedel. Men detta innebär också att livsmedel blir dyrare att producera i vårt land och därmed dyrare i handlarnas diskar. Det är trots allt ingen tvekan om att ett äpple som transporteras från övriga Europa eller andra världsdelar sköljs eller doppas i mögelgiftsmedel. Det har naturligtvis en sämre kvalitet än ett svenskt äpple från Kivik. Att handla svenskt är inte en nationalromantisk idé, utan en fråga som gäller hälsa och välbefinnande. Vi måste skydda vår bästa högklassade jord och stödja våra bönder. Kanske de viktigaste producenterna vi har.

Vi måste ta hand om jorden vi ärvde
Gräv där du står heter det i ett gammalt ordspråk. Men det räcker inte längre. Vår framtid för överlevnad överhuvudtaget kräver att vi tar itu med miljöförstöringen och de mänskliga aktiviteter som orsakar klimatförändringar. Avverkningen av gigantiska arealer med regnskog och undanträngandet av djurarter skapar obalans i ekosystemen. Vissa förändringar sker snabbt, andra pågår i det tysta men med katastrof som oundvikligt slutmål.

Dricksvattnet är nästa bristvara
I kommittédirektivet ”En trygg dricksvattenförsörjning ” från den 18 juli 2013 sägs bland annat i sammanfattningen, att ”utgångspunkten ska vara klimatförändringarnas förväntade effekter på dricksvattenförsörjningen och hur risker med bland annat kemiska ämnen och skydd för dricksvattenförsörjningen och råvattentäkter på ett riskbaserat och systematiskt sätt ska kunna hanteras.” Boverket har en vision för Sverige 2025 under rubriken ”Trygga rent vatten”, där det direkt påpekas att Sveriges stora vattentäkter saknar nationellt skydd och att det är nödvändigt att vatten får en höjd politisk status. Annars är vattenfrågan i underläge vid intressekonflikter i samhället. I januari 2014 krävde nio svenska forskare och experter i pressen, att ”Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet”. Andra länder har en omfattande regelbunden övervakning av sina grundvattentäkter. I Sverige kan det dröja flera år mellan provtagningarna. EU har kritiserat Sverige för att inte ha en tillräcklig övervakning av grundvattnet. Vårt vatten är vår största naturtillgång. Inte många tänker på det.

Politiken väljer den lätta vägen
Användandet av diverse bekämpningsmedel i livsmedelsproduktionen, kemiska ämnen som används för allt från mat till datorer, kemikalier som används i konfektionsindustrin och restprodukter från läkemedelsproduktion är olika faktorer som förstör vår miljö och vårt gemensamma förråd av vatten. Detta är mycket svåra politiska frågor att lösa i en global ekonomi. De nya ekonomierna kräver att få göra om samma misstag som vi gjorde i Europa och USA. Ett av problemen är att de görs i mycket större skala. Ett annat problem är att företag i Europa och USA tjänar pengar på att man gör om våra misstag i de nya ekonomierna.
Det är enklare att samlas kring ett ”klimatmål” och kraven på en maximerad ökning av jordens medeltemperatur. Som om jorden, haven och solen skulle påverkas av politiska beslut. Samtidigt som världens toppolitiker pratar celsiusgrader, försvinner djurarter och levnadsvillkoren för människor och djur försämras av en oblyg miljöförstöring.
Populistiska politiker kan till och med hitta en snabb och enkel lösning, genom att beskatta användandet av drivmedel. Vips, så är alla problem lösta.

Vi tror inte att problemen löses genom att beskatta gräsrötterna.