En ansvarsfull migrationspolitik.

Den svenska migrationspolitiken har präglats av mörkläggning och naiv övertro till människors ärlighet och goda uppsåt. SPI Välfärden vill se en migrationspolitik utan rasism eller nedlåtande behandling av människor med främmande ursprung, men med ett tydligt ifrågasättande och krav på en hållbar migrationspolitik för framtiden.

Vad kräver SPI Välfärden?
För vårt parti är det oacceptabelt att se hur det nästan finns en politisk enighet för att exportera den svenska välfärden. Och att det är pensionärerna som ska betala.
Anpassning till EU-genomsnittet
Ur ren rättvisesynpunkt bör en större andel flyktingar, än för närvarande, någorlunda jämt fördelas i alla länder inom EU. Sverige har inte råd, och ska inte heller sträva efter att vara hela världens samvete. Att länder inom EU har andra regler för flykting-mottagande ska inte automatiskt medföra att vårt land överprövar deras beslut och handläggning. Sveriges flyktingmottagande per capita ska anpassas till den nivå som gäller i övriga Europa. Dublinkonventionen ska gälla. Det vill säga regeln om att asylrätten ska prövas i det första EU-land som flyktingar kommer till. Få migranter kommer till Sverige utan att ha färdats genom andra EU-länder. Övriga EU-länders behandling av flyktingar, kan måhända klandras, med får inte var asylskäl i Sverige.

Tillfälliga uppehållstillstånd
Endast om synnerliga skäl föreligger ska permanenta uppehållstillstånd (PUT) meddelas. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) bör vara huvudregel. Kontinuerlig omprövning av TUT bör ske varje år.
Flyktingstatus gäller flyktingar
Den som av fri vilja återvänder till det land han eller hon flytt ifrån, bör inte längre betraktas som flykting. (Kravet på bosättning enligt 4 kap. 5 § p.4 utlänningslagen föreslår vi slopas). Samma bör gälla den som reser till annat land för att där delta i militär träning eller utbildning. Redan beviljat uppehållstillstånd bör i dessa fall återkallas.

Svenskt medborgarskap, något att sträva efter
Vi föreslår längre vistelsetid i Sverige innan svenskt medborgarskap meddelas
(minst 5 år). Dubbla medborgarskap ska i görlig mån undvikas.
Ekonomiska villkor
Samma ekonomiska villkor ska gälla för invandrare i Sverige, som i vår omgivning.
I första hand som i övriga EU-länder, i andra hand som i övriga nordiska länder. För att främja en bättre fördelning mellan EU-länderna bör villkoren i Sverige inte vara bättre än i övriga Europa. Den svenska sociallagstiftningen måste anpassas till en värld med ökad rörlighet över gränserna.
Information om Sverige
Svenska ambassader resp. konsulat ska aktivt lämna information om svenska samhälls- förhållanden, exempelvis allmän skolplikt, förbud mot våld i familjen, förbud mot barnäktenskap samt den aktuella situationen på den svenska arbetsmarknaden. Detta är minst lika viktigt som informationen om ekonomiska möjligheter och rättigheter i vårt land.

EBO-lagen
Vi förelår att EBO-lagstiftningen rivs upp och att Migrationsverket anvisar flyktingar till kommuner där de kan erbjudas bostad och möjlighet att på sikt sörja för sitt eget uppehälle. Att bo hos sina nära och kära framställs ofta som idylliskt. Men det är en grovt förfalskad bild. EBO innebär i verkligheten att en kvinna med fyra barn flyttar in hos en manlig släkting i hans lägenhet på 37 kvadratmeter. Eller att en sexbarnsfamilj flyttar in hos en annan sexbarnsfamilj i en trerumslägenhet.
Det finns kommuner som tvingas riva fullt beboeliga hyreshus eftersom ingen efterfrågan på bostäder finns där. Här kan tillgång och efterfrågan mötas med flyktingar. I avfolkningsbygder finns även tillgång till billiga lokaler för att starta och driva nya verksamheter. Många som kommer till vårt land har ambitioner som effektivt slipas bort i den svenska normen och bidragsreglerna.

Våra ställningstaganden:
Bakgrund
Sverige är sedan lång tid tillbaka ett invandrarland. Under åren 2000 – 2011 invandrade drygt 968.000 personer till Sverige (källa: SCB). Under 2011 omfattade anhörig-invandringen drygt 32.000 personer, varav cirka 25 procent utgjorde anhöriga till arbetstagare, egna företagare och gästforskare.
Thomas Lindh, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet och forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier, har studerat invandringens effekter på den svenska ekonomin. Han menar att det finns en klar risk att en ogenomtänkt arbetskrafts-invandring kan skapa ökande ungdomsarbetslöshet och att invandringen med de låga förvärvsfrekvenser vi ser i dag är en offentlig förlustaffär.
Många har försökt beräkna kostnaderna för invandringen, bl.a. tidigare SVT-journalisten Gunnar Sandelin och professor Karl-Olov Arnstberg. De uppskattar kostnaden till 110 miljarder årligen. Andra har beräknat kostnaderna till lägre belopp, mellan 40–50 miljarder årligen. Kostnaden för ensamkommande flyktingbarn uppgick 2011 till
700.000–800.000 kr per barn, eller drygt 2.200 kronor per dygn.

Sveriges ekonomi, jobben och pensionerna
Sveriges ekonomi är på väg utför. Ekonomistyrningsverket beräknar att saldot på statens budget under 2014 kommer att uppgå till minus 77 miljarder kronor och att skatteintäkterna kommer att bli 8 miljarder lägre än vad regeringen tidigare beräknat. Det är en vacker tanke att vi ska hjälpa alla, men vem ska då hjälpa oss?
Näringslivets forskningsinstitut, har i ett projekt konstaterat att under perioden 1950 – 2005 har inte ett enda nytt privat jobb i Sverige tillkommit netto. Under samma tid ökade befolkningen med cirka 2,5 miljoner personer.
Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minskade med 11 procent under 2012. Exporten minskar, för exportmarknaden föll orderingången med 8,3 procent på årsbasis enligt nya siffror från SCB. Fler än 400 000 personer är direkt arbetslösa eller ingår i arbetsmarknadsåtgärder.
Pensionerna faller. 2014 kommer pensionerna att uppgå till ungefär samma belopp som utbetalades 2008. Även löntagarnas pensionsrätter minskar. 2014 med 1,1 procent.
SPI Välfärden har diskuterat vilka åtgärder som är lämpliga och nödvändiga för att situationen för svensk ekonomi ska kunna förbättras och kommit fram till följande: (Det bör betonas att inom EU-rätten finns bestämmelser som medför att Sverige inte kan anta vilka regler som helst, se bl.a. direktiv 2003/9 EG, 2003/86EC, 2003/109 EG och 2013/33 EU.)

Varför ställa grupp mot grupp?
Det är uppenbart att regering, riksdag och den samlade journalistkåren ställer grupp mot grupp. Medan de svenska pensionärerna får stryka på foten finns ambitionen att Sverige ska bli världsbäst på mottagande. En vacker tanke, men har vårt land råd?

Vinster i välfärden
De partier som hårdast driver frågan om fri invandring och fulla rättigheter för ”papperslösa” är samma partier som också driver förbud mot vinster i välfärden. Det är också synnerligen märkvärdigt att man kan bli mycket rik på att driva asylboenden eller boenden för ensamkommande flyktingbarn, medan ingen, inte ens kommunerna, har råd att driva äldreboenden. Om en äldre person klarar av att fylla i en ansökan om äldre- boende, betraktas personen per definition som för frisk för placering på äldreboende.