Äldreomsorg i ett föränderligt Sverige

Det svenska samhället är inne i en kraftfull förändring. Genom invandringen blir vi fler. Både gamla och unga. Dessutom lever många av oss mycket längre, än bara för femtio år sedan. Trycket på samhällets omsorg om medborgarna ökar från alla håll. Vi börjar se en tydlig tendens till att resurserna inte fördelas på ett rättvist och framsynt sätt. Den kortsiktiga budgeten får ta över i kommunernas ambitioner att tillfredsställa de som låter mest. Tyvärr har dagens gamla inte för vana att låta eller kräva. Morgondagens gamla kommer att agera på ett, för de styrande, helt nytt sätt.
I SPI Välfärdens Sverige ska omsorgen om våra äldre präglas av humanistisk kompetens, ett personligt och medmänskligt omhändertagande, tillgänglighet, kontinuitet, flexibilitet och säkerhet oavsett om man bor i någon form av äldreboende eller i det egna hemmet.
Vad kräver SPI Välfärden?

Rätten till äldreboende

Vi kräver att var och en som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt till ett äldreboende, utan någon behovsprövning. På samma sätt som kommunerna planerar för behoven av förskoleplatser och platser i skolan, kan man planera för behoven av olika former av äldreboenden.

Rätten att få åldras tillsammans
För de par som vill fortsätta att leva tillsammans, även om en av dem hamnar på äldreboende, handlar det om livskvalitet och trygghet i vardagen. År 2012 genomfördes lagförslaget om en garanti för parboende. Långt ifrån alla kommuner tillämpar lagen. För SPI Välfärden är det ett absolut krav att alla kommuner följer lagen och i sin framtida planering av äldreboende beaktar behovet av parboende.

Maten för äldre får inte vara föremål för besparingar
Oavsett vilket boende som äldre med omsorgsbehov har, ska de ha rätt till en god och näringsriktig mat. Det är mycket kortsiktig ekonomisk planering att dra in på detta.

Tandvården för äldre ska vara en del av sjukvården
Många äldre väljer bort tandvård av ekonomiska skäl. När munhygienen blir eftersatt bäddar man för ett nedsatt immunförsvar och diverse åldersrelaterad sjukdomar. Vi kräver att tandvården för pensionärer inordnas i den allmänna sjukvården och dess högkostnadsskydd.
Våra ställningstaganden:

Rätten till äldreboende
SPI Välfärden anser att fler boenden med olika servicenivåer behöver byggas. Det är inte värdigt att personer över 90 år som önskar annat boende, ska behöva överklaga till förvaltningsrätten för att få rätt till en plats på ett äldreboende. Att bygga fler och varierande bostäder för äldre skulle gynna hela samhället genom de flyttkedjor som då naturligt uppstår. Äldre och i många fall ensamstående ska inte tvingas att bo kvar i sin villa eller stora lägenhet mot sin vilja och vara hänvisade till hemtjänstens insatser.
De äldres ensamhet ska inte förringas. Ensamhet, sorg och rädsla påskyndar sjukdomar myckets snabbare än man tidigare trott. Man ska inte behöva befinna sig några få månader från döden och i ett bedrövligt skick, för att komma ifråga för en plats på ett äldreboende. Det talas så fint om valfrihet. Men är man över 90 år gammal och anses för frisk för att få flytta till ett äldreboende, då saknas valfriheten. Rätten att bo kvar hemma är inte samma sak som skyldigheten att bo kvar i sitt hem.

Rätten att få åldras tillsammans
Det är omänskligt att sära på makar som levt ett långt liv tillsammans. För de par, som inget hellre vill än att få fortsätta leva tillsammans, handlar detta om livskvalitet och trygghet i vardagen. Den 1 november 2012 genomfördes lagförslaget om en garanti för parboende. Den slår fast att äldre människor som varaktigt har levt och bott tillsammans också ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver särskild boendeform.
Lagändringen har trätt i kraft, men det har visat sig att långt ifrån alla kommuner har skapat förutsättningar för att kunna tillämpa lagen. För SPI Välfärden är det ett absolut krav att alla kommuner följer lagen och även i sin framtida planering av äldreboenden beaktar behovet av parboende.

Maten och måltiderna för våra äldre
Maten och måltiden kan vara en av få guldstunder i en äldre människas vardag. Maten är viktig, inte bara ur näringssynpunkt, utan även för hälsan och livskvalitén. Måltiden är så mycket mer än bara maten. Förutom näring ska måltiden också ge njutning och gärna en stunds gemenskap.
Åldrandet i sig gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför viktigt att äldre människor ges möjlighet att uppleva måltiderna som något positivt. De äldre som har fått chansen och rätten till en plats på ett äldreboende kanske får kanske lättare dessa behov tillfredsställda.
För den delen av vår äldre befolkning som inte är tillräckligt gamla, sjuka eller dementa för att platsa på ett äldreboende, är situationen oftast en helt annan. Där distribuerar hemtjänstens personal ut hela veckans färdiglagade vakuumförpackade matlådor en gång i veckan. Dessa placeras i kylen och ska sedan tas fram efterhand för att värmas i mikrougn när det blir matdags.

Dålig matsituation får negativa konsekvenser
Kommunerna ser matlådorna som en enkel, bra och billig lösning. Den färdigförpackade maten har tillagats i storkök, kanske rentav i en annan del av landet. Den är upphettad och tillagad i sin plastförpackning och därefter nerkyld. Redan i den här processen går det mesta av näringsämnena förlorad, eftersom näringsvärdet snabbt minskar vid temperaturskiftningar.
Den vakuumförpackade färdigmaten luktar oftast inte gott och ser sällan apatitlig ut. Alltför många som bor ensamma kvar i hemmet tillbringar även måltiderna i sin ensamhet. Det finns många vittnesmål om äldre som inte äter upp maten. SVT har genomfört en kartläggning som visat att hälften av maten går i soporna. SPI Välfärden ser en stor risk i att äldre helt enkelt väljer att inte äta och därför drabbas av undernäring.
Undernäring leder till svaghet, ökad risk för fallolyckor, svårläkta sår, nedsatt immunförsvar, förvirring och depressioner. SPI Välfärden menar att kommunerna måste ta ett betydligt större ansvar för att maten som serveras till våra äldre håller en hög kvalitet samt att maten serveras i en trivsam måltidsmiljö. SPI Välfärden poängterar vikten av att främja livskvalitet och motverka undernäring.

Munhygien, tandhälsa och tandvård för våra äldre
Att få känna sig ren, fräsch och lukta gott är en självklarhet för vårt allmänna välbefinnande och vår livskvalitet. Daglig munvård är nödvändig för att må bra. Detta fungerar alldeles utmärkt så länge de äldre kan klara sin munhälsa själva.
Även om kroppen lever längre kan man statistiskt visa att tandhälsan försämras med åren. Medicinering och olika sjukdomstillstånd tär hårt på den förut så friska och välskötta munnen. Det är viktigt att den finns bra rutiner för god mun- och tandvård i den dagliga omvårdnaden av våra äldre, vare sig de bor på äldreboende eller i det egna hemmet.
Ofta ges munnen en låg prioritet ur omsorgssynpunkt beroende på att många saknar specialistkunskap. Trycket på vård- och omsorgsgivare gör också att tiden för munhälsa sällan finns. Förekomsten av tandsjukdomar ökar med åldern. Detta medför också att äldre människor har svårare att bevara en god tandhälsa och därmed även har ett större behov av tandvård. SPI Välfärden menar att det nuvarande statliga tandvårdsstödet bör omarbetas så att högkostnadsskyddet blir relevant i förhållande till dagens kostnadsläge.